تاثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی

پادکست و یادگیری مشارکتی

در پژوهشی، به بررسی تأثیر پادکست ها به عنوان ابزاري بـراي یـادگیري مشـارکتی در سطح آموزش عالی بر روي دانشجویان ترم دوم کارشناسی مـدیریت آموزشـی دانشگاه علامه طباطبایی اجرا شد و نتایج پژوهش نشان داد کـه بـه کـارگیري پادکسـت بـه عنـوان ابـزاري نـوین در فرآینـد آمـوزش، بـر مؤلفه هـاي همبسـتگی متقابـل مثبـت، مسـؤلیت پـذیري فـردي، پـردازش گروهـی، مهارتهاي اجتماعی و تعامل در فرآیند یادگیري مشارکتی در میان دانشجویان مؤثر است. امـروزه ارتباطات و تعامل، نقش عمده و گستردهاي در پیشرفت افراد و جوامع دارد. نظام آمـوزش بایـد بـه عنوان بستر تعالی دهنده رشد انسانها، این امـر را از رسـالتهـاي خـود بدانـد و راهکارهـایی بـراي توسعه این امر به کار گیرد. یادگیري مشارکتی، نمودي از این امر است که به رسیدن با هم به هدف یادگیري تأکید میکند. راحتی استفاده از پادکست، جذابیت و داشتن امکانـات بـراي پیـاده سـازي یادگیري مشارکتی، میتواند باعث توسعه این مهم گردد.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهاي صورت گرفتـه در دانشـگاه دوك همسویی داشت. در آن پـژوهش نیـز مشـخص شـد اسـتفاده از پادکسـت در امـر آمـوزش و یادگیري باعث علاقه و مشغولیت بیشتر دانشجویان در بحثهاي کلاسی، تمایـل بـه اعـلام نظـرات موافق و مخالف با دیدگاههاي دیگران و تأیید هرچه بیشتر تقدم یادگیري فردي میشود. همچنین، نتایج این پژوهش با پژوهش مهديزاده و همکـاران (Mehdizadeh et al., 2014) هـمسـو اسـت. که نشان داده شد که آموزش از طریق پادکسـت آموزشـی در مقایسـه بـا آمـوزش از طریـق روش سخنرانی با توجه به فـراهم آوردن شـرایط مشـارکت و تعامـل، باعـث یـادگیري و یـادداري بیشـتر دانش آموزان میشود. با توجه به پـژوهش حاضـر و نتـایج حاصـل از آن، اسـتفاده از پادکسـت بـه عنوان ابزاري براي یادگیري مشارکتی میتواند، فرآینـد آمـوزش از طریـق یـادگیري مشـارکتی را تسهیل بخشد.
بنابر یافته هاي پژوهش، پیشنهادات کاربردي و پژوهشی ارایه میشود تا یـادیگر حرکـت بـه سـمت توسعه باشد:

1 ) از آنجا که بهکارگیري پادکست بـه عنـوان ابـزاري نـوین در فرآینـد آمـوزش، بـر یـادگیري مشارکتی مؤلفههاي آن مؤثر بود، توصیه میشود استادان، مدرسان و معلمـان از پادکسـت بـه عنوان ابزاري براي یادگیري مشارکتی یادگیرندگان، استفاده نمایند.

2 ) جهت فراهم آوردن یادگیري عمیق در یادگیرندگان، یـادگیري مشـارکتی مـورد توجـه قـرار گیرد که پادکست، یکی از ابزارهاي ایجاد محیطی مبتنی بر یادگیري مشارکتی است.

3 ) براي اینکه یادگیري مشارکتی در محیط پادکست بهتر صورت گیرد، یادگیرندگان به اعـلام نظر خود در مورد پادکست همکلاسیهایشان تشویق شوند تا از این طریق بتوانند بـا یکـدیگر تعامل داشته باشند. همچنین، تکالیفی که به یادگیرندگان ارایه میشود، بهگونـهاي باشـد کـه آنها را به مشارکت، مشورت، بحث و گفتوگو و تعامل سوق دهد.

4 ) با وارد کردن ابزارهاي نوین مانند پادکسـت، وب و وبـلاگ در آمـوزش و یـادگیري، باعـث عمق بخشیدن به دانش شده و بهتر به اهداف آموزشی خود نایل شوند.

5 ) با توجه به کمبود پژوهشهاي لازم در زمینه بهکـارگیري پادکسـت در زمینـه یـادگیري و بـه طور خاص یادگیري مشارکتی، به منظـور بررسـی اعتبـار نتـایج ایـن پـژوهش، پـژوهشهـاي مشابهی در دانشگاههاي دیگر کشور اجرا گردد و نتایج به دست آمده از آنها با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود تا نتیجه مطمئنتري در این زمینه حاصل گردد.

6 ) تأکید بر بکارگیري ابزارهاي نوین ماننـد پادکسـت، وب، وبـلاگ در آمـوزش و یـادگیري، میتواند فرصتهاي جدیدي را براي آموزش و پرورش و یادگیری مشارکتی در جهت نیل به اهـدافش کـه همـان ارتقاء سطح یادگیري و عمقبخشی دانش است، با صرف منابع کمتـر فـراهم آورد. بنـابراین، وارد کردن این ابزارهاي نوین در امر آموزش و یادگیري و بهره گیـري از آنهـا، بـه مسـؤلان
امر کمک خواهد کرد که بهتر به اهداف خود نایل شوند.

رادیو نمانا در اینستاگرام

نقد معماری

Episode 039- اخلاق حرفه ای و نقد در معماری 3

اپیزود 39م در این اپیزود میزبان حضور گرم جناب آقای دکتر سیامک پناهی هستیم و به امر نقد معماری می پردازیم. نقد و نقادی را باید مهمترین عامل محرک و موتور پیش برنده تمدن مدرن دانست. در واقع مدرنیته با نقادی و نقد کردن خود و دیگری، تازه به تازه و نو به نو می‌شود....

Episode 039- اخلاق حرفه ای و نقد در معماری 3
/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست